MONITORING

7. listopadu 2017 – Výsledky monitoringu ovzduší, výsledky měření pachových látek a postup prací

V souladu s platným integrovaným povolením jsou práce na lokalitě Laguny Ostramo řízeny pomocí kontinuálního monitorovacího systému měření kvality ovzduší (vnitřní a vnější okruh). Pokud monitorovací systém zaznamená překročení limitních koncentrací, je automaticky generována zpráva, kterou obdrží řídící pracovník provozovatele zařízení (AVE). Ten je povinen (v rámci zařízení NOLO) neodkladně přerušit integrovaným povolením definované činnosti (jedná se zejména o odtěžbu surových kalů a aplikaci vápna do surových kalů).

Platné integrované povolení naleznete ZDE

Integrovaným povolením jsou stanoveny limity a definovány činnosti, které musí být přerušeny v případě zjištění nadlimitních koncentrací sledovaných polutantů SO2, H2S, PM10 na vnitřním a vnějším okruhu imisního monitorovacího systému.

Umístění měřicích bodů vnitřního a vnějšího okruhu (nejsou zobrazována on-line data).

Průběh sanačních prací je přímo řízen výsledky on-line monitoringu kvality ovzduší prováděného výhradně monitorovacími stanicemi Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, stanice provozované Českým hydrometeorologickým ústavem nejsou do tohoto monitoringu začleněny. Z důvodu rozdílných emisních a imisních limitů v jednotlivých měřicích bodech rozhodných pro řízení prací v zařízení NOLO nejsou v situaci zobrazována on-line data. Ta jsou pro lepší srozumitelnost pro občany nově promítnuta přímo do on-line informace o probíhajících pracích zde:

Aktuální stav prací

Vápnění a homogenizace kalů: práce probíhají

Odtěžba kalů: práce probíhají

Vysvětlivky:

práce probíhají práce probíhají

práce přerušeny práce přerušeny

Standardně jsou práce v zařízení přerušovány následovně:

Homogenizace a zavápnění lagun:

Pondělí – Neděle 18:00 – 6:00 (od 16.3. do 14.10.)

Pondělí – Neděle 17:00 – 7:00 (od 15.10. do 15.3.)

Veškeré práce (včetně homogenizace a zavápnění lagun):

Pondělí – Neděle 22:00 – 6:00

Pro dotazy občanů funguje nově zřízená INFOLINKA

Tel.: 724 368 409
Provozní doba:
pondělí - pátek 15.00 - 17.00

Více informací (včetně týdenních reportů) naleznete v sekci Nápravná opatření - laguny Ostramo