Hlinky z lagun Ostramo je více, než se původně předpokládalo

26. března 2018 – Projekt „Nápravná opatření – laguny Ostramo, 1. realizační etapa“ (NOLO) počítal v rámci likvidace 91 tisíc tun nadbilančních kalů rovněž s odstraněním tří tisíc tun takzvané hlinky. Tento druh odpadu je možné na rozdíl od surových kalů odstranit na skládkách nebezpečného odpadu. Jak společnost AVE CZ s odtěžováním nadbilančních kalů postupuje, ukazuje se, že hlinky je více, než se původně předpokládalo.

Veškeré nebezpečné ropné kaly z lagun Ostramo budou odvezeny a ekologicky zlikvidovány v plynárně Vřesová – v současné době máme k odvozu připraveno prvních 13 tisíc tun. Vedle toho pracujeme ještě s takzvanou filtrační hlinkou, kterou v souladu s prováděcím projektem ukládáme na skládku nebezpečného odpadu v Čáslavi,“ říká Roman Jerie, manažer projektu.

„Na skládku v Čáslavi jsou ukládány pouze použité filtrační hlinky, které mají jiné chemické složení než surové kaly. Tuto hlinku si lze představit jako zeminu kontaminovanou ropnými látkami, a lze s ní tedy i obdobným způsobem nakládat. Hlinka má jiné fyzikálně-mechanické vlastnosti a odlišný je i původ tohoto odpadu,“ vysvětluje Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ, a doplňuje: „Zatímco v případě kyselých dehtů se jedná o odpad obsahující zejména organické fáze ropného destilátu a je třeba ho pro následné odstranění nejprve na místě upravit, upotřebené filtrační hlinky jsou adsorbentem anorganického původu. Základní složkou hlinky je hlinitokřemičitan vápenatý, který je kontaminován ropnými látkami z procesu rafinace olejů. Tento druh odpadu je na rozdíl od surových kalů (kyselých dehtů) možné odstranit na skládce nebezpečného odpadu.“

S uložením hlinky na skládce v Čáslavi počítal už prováděcí projekt, který schválily všechny příslušné orgány dle směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci, tj. DIAMO s. p., supervize, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí a Ministerstvo financí. „S uvedeným způsobem zpracování hlinek počítal už od začátku projekt sanace, který prošel procesem hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Hlinky jsou na skládku v Čáslavi ukládány jako nebezpečný odpad v souladu s integrovaným povolením skládky. Na skládku v Čáslavi je možné uvedený odpad (použité filtrační hlinky) ukládat. Nejedná se o žádnou novou skutečnost, která by nebyla předem známa,“ dodává Ivácková.

Hlinka je, stejně jako ropné kaly, uložena v laguně R3, ale již samotný způsob odtěžování se liší. Na rozdíl od ropných kalů lze hlinku odtěžit a bez úpravy transportovat nákladními vozidly. Ropné kaly se bez potřebné úpravy odvést nedají, neboť jejich polotekuté skupenství to neumožňuje.

Prováděcí projekt počítal s tím, že z laguny R3 bude nutné odstranit asi tři tisíce tun hlinky. S postupujícími pracemi se ukázalo, že hlinky je v laguně R3 uloženo podstatně více. O této skutečnosti AVE CZ neprodleně informovala na kontrolním dni NOLO v prosinci 2017. Tuto informaci vzaly všechny dotčené subjekty na vědomí,“ informuje Roman Jerie.

Společnost AVE CZ odtěženou hlinku zatím vozila na skládku nebezpečného odpadu v Čáslavi, kterou provozuje. „V současné době odvoz hlinky z areálu lagun Ostramo neprobíhá, aktuálně se věnujeme těžbě a úpravě surových kalů. Odtěžba hlinky probíhala především v zimním období, které bylo pro tuto činnost vhodné. Techniku, kterou používáme na lagunách, jsme tak mohli využít i v době, kdy nebylo možné kvůli zhoršeným rozptylovým podmínkám zavápňovat surové ropné kaly a provádět s tím související činnosti,“ říká Roman Jerie.

Skládka v Čáslavi má na ukládání nebezpečných odpadů, mezi něž patří i zmiňované hlinky, veškerá potřebná povolení. Uložením hlinky na skládce nebezpečného odpadu nedojde k žádnému ohrožení životního prostředí. Pro hlinku platí stejná pravidla jako pro jiné nebezpečné odpady, které se na skládce v Čáslavi odstraňují. Obyvatelé města se nemusejí ničeho obávat, skládka funguje podle přísných předpisů a je pravidelně kontrolována ze strany ČIŽP.

 

Kaly z ropných lagun Ostramo ekologicky zlikviduje Sokolovská uhelná

Společnost AVE CZ má připravených prvních 13 tisíc tun upravených kalů z ropných lagun Ostramo k odvozu a finální likvidaci. Vytěžené surové kaly prošly neutralizační úpravou a nyní mohou být zařízením, které disponuje příslušnou technologií, nezávadně odstraněny. Kaly z Ostravy ekologicky zlikviduje tlaková plynárna Vřesová. Ta využívá moderní technologii bezvýduchových generátorů, díky níž se do ovzduší nedostávají žádné plyny.

Realizace projektu „Nápravná opatření – laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa“, jehož cílem je odstranění staré ekologické zátěže v podobě 91 tisíc tun nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v Ostravě, začala po vyřízení všech potřebných povolení 1. listopadu 2017. K odvozu a finální likvidaci je nyní připraveno již 13 tisíc tun upravených kalů, které jsou zatím deponovány přímo v lokalitě lagun. První upravené kaly začnou z Ostravy odjíždět již začátkem dubna.

Upravené kaly neboli odtěžené surové kaly, které prošly úpravou vápnem a procesem zrání, jsou tedy neutralizované, v pevném skupenství a připraveny k bezpečnému odvozu.

Upravené kaly jsou zatím deponovány v areálu lagun Ostramo. Jejich maximální množství, které zde můžeme dočasně deponovat, je 30 tisíc tun. Před samotným odvozem upravené kaly ještě projdou mechanickou úpravou tříděním,“ vysvětluje Pavla Ivácková, mluvčí AVE CZ.

Pro převoz kalů do koncového zařízení ve Vřesové byla záměrně zvolena vlaková přeprava, jež je z hlediska vlivu na životní prostředí nejšetrnější. Upravené kaly z ostravských lagun budou odvážet vlakové kontejnery Innofreight, které jsou vyrobené a určené speciálně pro přepravu nebezpečného odpadu.

„Koncovka“ šetrná k životnímu prostředí

Koncovým zařízením, které se o finální likvidaci upravených kalů z lagun Ostramo postará, je Sokolovská uhelná – tlaková plynárna Vřesová. Ta byla již zakotvena v prováděcím projektu a disponuje platným integrovaným povolením. Projekt má veškerá potřebná povolení a byl schválen zadavatelem zakázky DIAMO s. p., supervizí CZ BIJO, Ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí a Ministerstvem financí.

Tlaková plynárna Vřesová využívá ke zplyňování moderní technologii bezvýduchových generátorů, díky níž ze zařízení nevycházejí žádné plyny, a tudíž nehrozí negativní dopad na životní prostředí. Plynárna bude kaly postupně zplyňovat společně s hnědým uhlím. „Jde skutečně o unikátní technologii a v České republice neexistuje ekologičtější a efektivnější likvidace tohoto specifického nebezpečného odpadu,“ doplňuje Ivácková.

Kontakt:
Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ
Email