Ochranná opatření na ostravských lagunách

24. ledna 2018 – V areálu lagun Ostramo v Ostravě probíhají od listopadu minulého roku přípravné práce na odstranění cca 91 tisíc tun nadbilančních kalů. Zároveň byl spuštěn monitorovací systém kvality ovzduší, který má v kombinaci s dalšími opatřeními zajistit co nejmenší dopad na zdraví lidí a životní prostředí v okolí lagun. Monitoring a vyhodnocování údajů zajišťuje nezávislý subjekt, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Konkrétní opatření vychází z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které stanovilo celkem 32 podmínek zaměřujících se hlavně na kvalitu ovzduší. První z nich je povinnost provozovat monitorovací systém měření kvality ovzduší v průběhu realizace prací v podobě vlastních měřicích stanic kvality ovzduší v lokalitě a jejím okolí. Měří se tak celkem na deseti místech, z toho sedm z nich je v areálu lagun (tzv. vnitřní okruh) a tři jsou v okolí – na sídlišti Fifejdy, u ulice Výstavní v Mariánských Horách a u nádraží v Přívoze (tzv. vnější okruh).

Co se měří?

Na základě dokumentace a závěrů odborných studií, tj. rozptylové studie a hodnocení vlivů na veřejné zdraví, se měří koncentrace oxidu siřičitého (SO₂), sulfanu (neboli sirovodíku, H₂S) a tuhých znečišťujících látek v ovzduší (prach).

Jak se měří?

Oxid siřičitý (SO₂) se měří kontinuálně v areálu lagun a na zmíněných třech místech v městské zástavbě v okolí. Provozovatel musí neodkladně zastavit práce u homogenizace a zavápnění lagun v případě, že bude překročena hodnota průměrné hodinové koncentrace 1 200 μg/m³ z kontinuálního měření u SO₂ v některém z měřicích bodů u lagun. Práce se musí zastavit také v případě, že bude překročena limitní koncentrace pro SO₂ na kterékoliv ze tří stacionárních měřicích stanic v Ostravě v hodinovém průměru kontinuálního měření ve výši 350 μg/m³ nebo ve výši 125 μg/m³ ve třech po sobě následujících hodinových průměrech.

Sulfan (H₂S) se měří třikrát denně v areálu lagun a kontinuálně na sídlišti Fifejdy. Provozovatel musí zajistit, aby v měřicích bodech u lagun nebyla překračována hodnota imisní koncentrace H₂S ve výši 1 500 μg/m³, stanovovaná jednorázově detekčními systémy, a na stacionární měřicí stanici Fifejdy ve výši 150 μg/m³ v hodinovém průměru kontinuálního měření. Pokud budou hodnoty překročeny, musí se zastavit odtěžba, homogenizace i zavápnění obsahu lagun.

Z hlediska tuhých znečišťujících látek, které bývají na Ostravsku v zimních měsících hlavním problémem, musí provozovatel zastavit práce v případě, že bude v hodinovém průměru překročena limitní koncentrace u PM10 ve výši 150 μg/m³ na stacionární měřicí stanici Fifejdy.

Nárůst hluku z provozu na lagunách v denní době je minimální, v podstatě podmínky pro ochranu veřejného zdraví jsou zachovány, ve vymezené oblasti nedojde ke změně současného hlukového zatížení.

Jaká jsou další opatření?

Podmínky stanovují i další omezení a provozní opatření s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí. Například maximální množství použitého páleného vápna (CaO) pro zapravování do ropných kalů (sludge) činí 90 tun/den. Vývin pachových látek z manipulačních jímek musí být omezován aplikací pachové uzávěry. Musí být dodržována maximální rychlost jízdy vozidel v areálu lagun 10 km/h po zpevněných i nezpevněných komunikacích. Automobilová doprava v areálu se nesmí provozovat v době od 18:00 do 6:00 hodin. V areálu se neprovádějí žádné práce a činnosti v době od 22:00 do 6:00 hodin.

Poslední podmínkou je povinnost průběžně zveřejňovat výsledky monitoringu ovzduší a měření pachových látek na internetových stránkách zhotovitele zakázky a státního podniku DIAMO. Zájemci se mohou kdykoliv podívat na aktuální stav v jednotlivých měřicích bodech vnějšího a vnitřního monitorovacího okruhu na přehledné mapce na webových stránkách společnosti AVE MONITORING nebo na stránkách státního podniku DIAMO (www.diamo.cz; odkazy: Monitoring – laguny Ostramo). Překročení stanovených limitů, při kterých musí dojít k zastavení prací, je signalizováno zobrazením červeného bodu.

Pro dotazy občanů funguje nově zřízená INFOLINKA

Tel.: 724 368 409
Provozní doba:
pondělí - pátek 15.00 - 17.00

 

Kontakt:

Pavla Ivácková tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství