TÝDENNÍ REPORT - těžba kalů v areálu laguny Ostramo

6. září 2018 – 33. - 35. týden (13.8. - 2.9.)

33. týden 2018 (13.8. – 19.8.) 

V pondělí probíhal servis elektroinstalace zavápňovací frézy, proto se v tomto týdnu zavápňovalo jen 5 dní. Jednodenní výpadek prací je znát na celkovém množství aplikovaného vápna – v souhrnu se jedná o 129 t. Upraveno bylo dalších 863 t surových kalů.

V tomto týdnu jsme zaznamenali 7 stížností na zápach. Po jejich vyhodnocení a dohodě s dotčenými občany bylo vápnění kalů přerušeno celkově na necelé 3 hodiny.

 

34. týden 2018 (20.8. – 26.8.)

Z celkového počtu 72 pracovních hodin, které jsme ve 34. týdnu měli k dispozici, se 13 hodin nevápnilo z důvodu překročení imisních limitů. Na ty upozornil sofistikovaný monitorovací systém, který v případě zvýšených koncentrací měřených látek v ovzduší okamžitě pošle zprávu a vedoucí pracovník práce zastaví. 8 hodin jsme v tomto týdnu nevápnilo z důvodu prasklé hydraulické hadice na zavápňovací fréze. „Prostoje v tomto týdnu představovaly přes 31 % pracovní doby. Přesto se nám podařilo aplikovat nemalých 109,56 t CaO. Zavápňováním se upravilo 733 t surových kalů“ popisuje práce v 34. týdnu Martin Chyba, vedoucí provozu.

 

35. týden 2018 (27.8. – 2.9.)

S denním průměrem přes 30 t aplikovaného vápna za den je tento týden pracovně nejúspěšnější v měsíci srpnu.

S příchodem chladnějších rán se zhoršují rozptylové podmínky. Z tohoto důvodu jsme posunuli začátek vápnění z 6:00 na 7:00 hod. I nadále bude řízení prací zohledňovat telefonické podněty na pachovou zátěž,“ popisuje průběh třicátého pátého týdne Martin Chyba, vedoucí provozu. Tel. číslo naší infolinky: 724 368 409.

  

 

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

 

Technologický postup úpravy kalů

  1. Surové kaly uložené v laguně R3 jsou přetěžovány do vybudovaných zavápňovacích jímek.
  2. Pomocí speciální zavápňovací frézy finské výroby se do surových kalů aplikuje pálené vápno. Výhodou vápnění v jímkách je možnost eliminovat nepříjemný pach prostřednictvím vrstvy vody nebo vápenného mléka, takže zápach tolik nezatíží přilehlé okolí.
  3. Po třídenním zrání v jímce se kaly odtěží na přilehlou manipulační plochu.
  4. Poté se kaly pomocí dozéru přesunou k místu nakládky. Díky manipulaci s materiálem dochází k jeho provzdušnění, což urychluje proces zrání.
  5. Následně se kaly převezou na mezideponii, která je součástí areálu.
  6. Finální úprava probíhá na třídicí lžíci. Výstupem je využitelný odpad.
  7. Upravené kaly se naloží a odvezou k energetickému využití.