TÝDENNÍ REPORT - těžba kalů v areálu laguny Ostramo

2. října 2018 – 37. - 38. týden 2018 (10.9. – 23.9.)

37. týden 2018 (10.9. – 16.9.) 

V tomto týdnu byly práce přerušeny kvůli servisu speciálního zařízení pro zavápňování surových kalů, kterým je zavápňovací fréza z Finska. Přerušení trvalo asi 16hod. Pozitivně lze v tomto týdnu hodnotit skutečnost, že nám nebyla doručena žádná stížnost, týkající se pachové zátěže. Emisní monitoring hlásil překročení limitních koncentrací pro SO2 na vnitřním monitorovacím okruhu. Z tohoto důvodu byly práce přerušeny na 5 hodin. „V tomto týdnu se nám podařilo aplikovat téměř 150 t CaO což představuje stabilizaci dalších 1 004 t surových kalů,“ doplňuje Martin Chyba, vedoucí provozu.

 

38. týden 2018 (17.9. – 23.9.)

Přichází podzim a změna počasí s sebou přináší zhoršení rozptylových podmínek. Emisní monitoring hlásil překročení sledovaných látek v ovzduší, a proto byly práce přerušeny po celou třetinu týdenní pracovní doby. „Z 60 hodin povoleného pracovního fondu se cca 20 hodin nemohlo zavápňovat,“ vysvětluje situaci Martin Chyba, vedoucí provozu a doplňuje týdenní hodnoty: „celkem jsme upravili 828 t surových kalů při aplikaci 124 t vápna“.

 

 

 

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

 

Technologický postup úpravy kalů

  1. Surové kaly uložené v laguně R3 jsou přetěžovány do vybudovaných zavápňovacích jímek.
  2. Pomocí speciální zavápňovací frézy finské výroby se do surových kalů aplikuje pálené vápno. Výhodou vápnění v jímkách je možnost eliminovat nepříjemný pach prostřednictvím vrstvy vody nebo vápenného mléka, takže zápach tolik nezatíží přilehlé okolí.
  3. Po třídenním zrání v jímce se kaly odtěží na přilehlou manipulační plochu.
  4. Poté se kaly pomocí dozéru přesunou k místu nakládky. Díky manipulaci s materiálem dochází k jeho provzdušnění, což urychluje proces zrání.
  5. Následně se kaly převezou na mezideponii, která je součástí areálu.
  6. Finální úprava probíhá na třídicí lžíci. Výstupem je využitelný odpad.
  7. Upravené kaly se naloží a odvezou k energetickému využití.