TÝDENNÍ REPORT - těžba kalů v areálu laguny Ostramo

22. listopadu 2018 – 42. - 45. týden (15.10. - 11.1.2018)

42. týden 2018 (15.10. – 21.10.)

Za prvních 5 dní tohoto týdne jsme do surových kalů aplikovali celkem 165 t páleného vápna. Plánované sobotní vápnění zastavila smogová situace, která byla vyhlášena v pátek ve večerních hodinách. Lze předpokládat, že výskyt nepříznivých klimatických podmínek bude četnější než v předchozím letním období. Každopádně v laguně R3 ubylo dalších cca 1 100 t surových kalů.

 

43. týden 2018 (22.10. – 28.10.)

Dne 25. 10. 2018 proběhl kvartální kontrolní den, na kterém společnost AVE CZ předložila varianty dalšího postupu prací na této staré ekologické zátěži. Vápnění kalů bylo po dokončení aplikace vápna v jímce č. 3 dne 23. 10. 2018 dočasně přerušeno s tím, že práce budou obnoveny po dohodě dalšího postupu se zadavatelem prací a dotčenými orgány státní správy. V tomto týdnu bylo celkem aplikováno necelých 73 t CaO a upraveno dalších cca 530 t surových kalů.  

 

44. týden 2018 (29.10. – 4.11.) 

Ve čtvrtek 1.11.2018 se opět začalo se zavápňováním surových kalů. Limitující pro tento způsob úpravy jsou kvalitativní požadavky koncového zařízení. Celkem se v tomto týdnu podařilo aplikovat 90 t CaO, což představuje úpravu dalších cca 660 t surových kalů.

  

45. týden 2018 (5.11. – 11.11.) 

V tomto týdnu bylo po předchozích úspěšných zkouškách přistoupeno k první provozní aplikaci pojiva DASTIT do hlinek, které jsou součástí nadbilačních kalů, deponovaných v laguně R3. Hlinky se klasickým vápněním nedají upravit do konzistence, přijatelné pro koncové energetické využití. Celkem bylo při aplikaci necelých 26 tun DASTITu upraveno cca 100 t hlinek. V tomto týdnu jsme se věnovali i vápnění surových kalů, kterých bylo upraveno cca 985 t.

 

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

 

Technologický postup úpravy kalů

  1. Surové kaly uložené v laguně R3 jsou přetěžovány do vybudovaných zavápňovacích jímek.
  2. Pomocí speciální zavápňovací frézy finské výroby se do surových kalů aplikuje pálené vápno. Výhodou vápnění v jímkách je možnost eliminovat nepříjemný pach prostřednictvím vrstvy vody nebo vápenného mléka, takže zápach tolik nezatíží přilehlé okolí.
  3. Po třídenním zrání v jímce se kaly odtěží na přilehlou manipulační plochu.
  4. Poté se kaly pomocí dozéru přesunou k místu nakládky. Díky manipulaci s materiálem dochází k jeho provzdušnění, což urychluje proces zrání.
  5. Následně se kaly převezou na mezideponii, která je součástí areálu.
  6. Finální úprava probíhá na třídicí lžíci. Výstupem je využitelný odpad.