TÝDENNÍ REPORT - těžba kalů v areálu laguny Ostramo

27. listopadu 2018 – 46. - 47. týden 2018 (12.11. – 25.11.)

Aplikací 61 t DASTITu a 87 t páleného vápna bylo v tomto týdnu upraveno cca 220 t hlinky a cca 640 t surových kalů. Z hlediska rozptylových podmínek jsme největší problémy zaznamenali v úterý 13.11. "Prostoje z důvodu intenzivního zápachu a překročení limitních koncentrací H2S a SO2 nás v 46. týdnu stály tento den 7 z 10 pracovních hodin," vysvětluje Martin Chyba vedoucí provozu.

47. týden provozně plynule navazoval na ten předchozí. Rozptylové podmínky byly relativně příznivé a nezpůsobily zásadní zdržení v postupu prací. Řečí čísel jsme vápnem upravili cca 660 t kalů a pomocí pojiva DASTIT dalších 240 t hlinky. Celkem tedy bylo upraveno a z laguny R3 vymístěno cca 900 t nadbilančních kalů.   

 

 

Cílem sanačního zásahu v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 t nadbilačních kalů. Uvedené množství zahrnuje 71 360 t surových (nezavápněných) kalů, deponovaných v laguně R3 a 20 202 t zavápněných kalů, které se nacházejí v prostoru lagun R1 a R2.

Stěžejní činností je stabilizace surových kalů a jejich následná mechanická úprava s cílem připravit odpad vhodný k následnému energetickému využití. Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který byl posouzen v procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně schválen tzv. integrovaným povolením, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Součástí integrovaného povolení je celá řada závazných podmínek, které musí být během sanačního zásahu dodržovány. Z pohledu ochrany obyvatelstva je zásadní podmínkou povinnost realizační firmy řídit intenzitu prací na základě výstupů z imisního monitorovacího systému složeného z vnitřníhovnějšího okruhu.

V rámci vnitřního okruhu, který zahrnuje 7 samostatných měřících bodů rozmístěných v sanačním areálu, jsou sledovány koncentrace SO2 (oxidu siřičitého). Dále je 3x denně pracovníkem sanační firmy prováděno měření H2S (sirovodíku).

Vnější okruh zahrnuje 3 stacionární měřící stanice, umístěné v lokalitách Ostrava – Přívoz, Ostrava – Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Na těchto stanicích jsou sledovány koncentrace SO2 a na stacionární stanici Ostrava – Fifejdy navíc koncentrace H2S a PM10 (polétavý prach).

Při překročení stanovených limitních koncentrací, je automatizovaných systémem generována SMS zpráva, na základě které vedoucí provozu přeruší integrovaným povolením definované činnosti (homogenizaci, vápnění případně odtěžbu kalů).

 

Technologický postup úpravy surových kalů zahrnuje:

  1. Odtěžbu surových kalů z laguny R3 do vybudovaných zavápňovacích jímek.
  2. Aplikaci páleného vápna pomocí zavápňovací frézy (výhodou vápnění v jímkách je možnost vytvoření pachové uzávěry ve formě vrstvy vody, případně vápenného mléka).
  3. Odtěžbu zavápněných kalů z jímek na přilehlou manipulační plochu (odtěžba je realizována po cca 3 denním zrání materiálu v jímce).
  4. Přemístění zavápněných kalů k místu nakládky pomocí dozéru (manipulací s materiálem dochází k jeho provzdušnění což urychluje proces zrání – vzhledem k vlhkosti upravených kalů se nejedná o prašný proces).
  5. Převoz zavápněných kalů na mezideponii (prostor lagun R1 a R2 – součást sanačního areálu).
  6. Mechanickou úprava zavápněných kalů pomocí třídící lžíce (rozdružení odpadu na požadovanou frakci.
  7. Nakládku o odvoz zavápněných kalů na koncové zařízení k energetickému využití.