TÝDENNÍ REPORT - těžba kalů v areálu laguny Ostramo

16. ledna 2019 – 48. - 51. týden 2018 (26.11. – 23.12.)

48. týden 2018 (26.11. – 2.12.)

Již delší dobu na lokalitě evidujeme snížený vývin oxidu siřičitého při úpravě nadbilančních kalů. Ani tento týden nebyl výjimkou. Na základě imisního monitoringu byly práce přerušeny pouze 29.11. (od 12:15 do 15:15). Důvodem nebylo překročení limitních koncentrací SO2, ale zhoršené rozptylové podmínky a související nárůst koncentrací polétavého prachu (PM10).

Celkem bylo v tomto týdnu do nadbilančních kalů aplikováno 92 t CaO a 52 t DASTITU.

49. týden 2018 (3.12. – 9.12.)

V tomto týdnu imisní monitoring nezaznamenal žádné překročení stanovených limitů sledovaných látek v ovzduší. Ani pachová zátěž nebyla pro okolí nijak obtěžující, tudíž práce nebyly přerušeny. Až na výjimku ve středu kvůli dodávce CaO. Výsledkem je aplikace 69 t CaO a 63 t pojiva DASTIT.  

50. týden 2018 (10.12. – 16.12.)

Tento týden jsme dosáhli důležitého milníku. Dne 10.12.2018 bylo k předúpravě nadbilančních kalů naposledy použito pálené vápno. Nadále bude probíhat pouze úprava hlinek pojivem DASTIT. Předpokládáme razantní pokles pachové zátěže, což by měli pocítit zejména obyvatelé přilehlých částí Ostravy. Celkem bylo v tomto týdnu aplikováno 31 t CaO a téměř 108 t pojiva DASTIT.

51. týden 2018 (17.12. – 23.12.)

Logistika přepravy pojiva DASTIT je komplikovanější než tomu bylo u páleného vápna, které se od výrobce distribuovalo autocisternou. V případě DASTITu jde o kombinovanou přepravu po železnici s následnou překládkou do autocisterny. Z důvodu výpadku na straně železničních cisteren jsme museli práce přerušit již v pátek 21. 12. Od pondělí do čtvrtku se nám podařilo do surových hlinek aplikovat 92,3 t DASTITu. Od pátku 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 byly veškeré práce na lokalitě přerušeny.

 

 

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

Nyní na lokalitě probíhá pouze úprava tzv. hlinky pojivem Dastit. Úprava surových ropných kalů vápnem již skončila 10.12.2018