TÝDENNÍ REPORT - těžba kalů v areálu laguny Ostramo

31. ledna 2019 – 3. - 4. týden (14. - 27.1.2019)

3. týden 2019 (14.1 – 20.1.2019)

 

Práce v tomto týdnu ovlivnily zejména nepříznivé klimatické podmínky. Inverze a severovýchodní proudění vzdušných mas způsobily překročení limitní koncentrace polétavého prachu charakterizované parametrem PM10. Aplikace pojiva DASTIT pro úpravu tzv. hlinky musela být přerušena po celou neděli. I přes tuto komplikaci se nám podařila rekordní týdenní aplikace pojiva o celkovém množství 150 tun. 

 

4. týden 2019 (21.1 – 27.1.2019)

 

Od pondělí byl pro oblast Ostravska vyhlášen stav regulace, který automaticky znamená okamžité přerušení aplikace pojiva DASTIT do surových hlinek. Stav regulace byl odvolán až ve čtvrtek. Způsobený deficit jsme se snažili alespoň částečně kompenzovat víkendovým provozem. Přesto evidujeme propad v množství aplikovaného DASTITu. Celkem jsme aplikovali 90 t pojiva, což je o oproti minulému týdnu o více než 60 t méně.

 

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

Nyní na lokalitě probíhá pouze úprava tzv. hlinky pojivem Dastit. Úprava surových ropných kalů vápnem již skončila 10.12.2018