TÝDENNÍ REPORT - těžba kalů v areálu laguny Ostramo

26. února 2019 – 7. týden 2019 (11.2. – 17.2.2019)

V tomto týdnu jsme překonali dosavadní týdenní rekordní množství aplikovaného DASTITu o 8 tun. Celkově jsme tedy v sedmém týdnu aplikovali 188,60 t pojiva DASTIT v rámci úpravy tzv. hlinky (součást nadbilančních kalů). Příznivé situaci přispěl nepřetržitý víkendový provoz a dobré rozptylové podmínky. Od chvíle, kdy jsme skončili s úpravou ropných kalů (kyselých dehtů), jsme nezaznamenali žádnou stížnost na zápach, související s úpravou nadbilančních kalů. Úprava hlinek přimícháním speciálního pojiva bude v souladu se smlouvou ukončena v květnu 2019. Do konce roku 2020 budou nadbilanční kaly na lokalitě dočasně deponovány a připravovány k postupnému odvozu a ekologické likvidaci v Tlakové plynárně ve Vřesové tak, jak ukládá nová smlouva se zadavatelem zakázky s. p. Diamo.

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Integrované povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

 

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

Nyní na lokalitě probíhá pouze úprava tzv. hlinky pojivem Dastit. Úprava surových ropných kalů vápnem již skončila 10.12.2018.