TÝDENNÍ REPORT - těžba kalů v areálu laguny Ostramo

26. března 2019 – 10. týden 2019 (4.3. – 10.3.2019)

10. týden 2019 (4.3. – 10.3.2019)

V tomto týdnu bylo nutné zajistit servis nosiče zavápňovací frézy, což je bagr značky VOLVO. Další servisní úkony byly věnovány mobilnímu zásobníku speciálního pojiva DASTIT – ALLU PF 7+7. Pojivem DASTIT se upravují hlinky – součást nadbilančních kalů, které se dle nové smlouvy se zadavatelem projektu st. p. DIAMO budou také termicky využívat. Stejně jako upravené kaly, tak i hlinky, budou po potřebné úpravě převezeny na koncové zařízení Sokolovské uhelné – do Tlakové plynárny Vřesová, kde dojde k využití tohoto odpadu ekologickým způsobem tzv. zplyněním.

Přes čas věnovaný servisu techniky jsme do surových hlinek aplikovali 146 t pojiva DASTIT.

  

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

Nyní na lokalitě probíhá pouze úprava tzv. hlinky pojivem Dastit. Úprava surových ropných kalů vápnem již skončila 10.12.2018