TÝDENNÍ REPORT - těžba kalů v areálu laguny Ostramo

9. května 2019 – 16. – 18. týden 2019 (15.4. – 5.5.2019)

Úprava hlinek aplikací speciálního pojiva DASTIT má dle smlouvy skončit ke konci května 2019. Dne 30. 4. 2019 byla aplikace pojiva DASTIT zemní frézou do surových hlinek ukončena. Dle našich bilancí jsme naplnili smluvní požadavek na množství nadbilančních kalů určených k vymístění z laguny R3.

Surové kaly se po vymístění z laguny dále upravovaly vápnem a hlinky speciálním pojivem DASTIT.

Tyto práce již skončily nicméně na lokalitě se dále pracuje. Upravené kaly se dále třídí a připravují na odvoz k finální likvidaci. Ta potrvá dle smlouvy do konce roku 2020. 

 

 

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

Předúprava surových ropných kalů i hlinek již skončila. K finální likvidaci nadbilančních kalů dojde dle smlouvy do konce roku 2020.