TÝDENNÍ REPORT – Těžba kalů v areálu laguny Ostramo

14. března 2018 – 10. týden (5. 3. – 11. 3. 2018)

V desátém týdnu letošního roku se v areálu laguny Ostramo nezavápňovalo. Důvodem byla špatná kvalita ovzduší a nemoc specialisty obsluhujícího zavápňovací frézu.

První polovinu týdne znemožňovala zavápňování ropných kalů výrazně zhoršená kvalita ovzduší. V pondělí vyhlásil Český hydrometeorologický ústav stav regulace. „Ve středu večer se situace zlepšila a smogová situace byla odvolána. Nicméně ani poté jsme nemohli se zavápňováním kalů začít, protože nám s chřipkou ulehl strojník zavápňovací frézy,“ uvedl vedoucí provozu Martin Chyba a dodal.

„Počet strojníků, kteří jsou schopni obsluhovat zavápňovací frézu, je velmi omezený. Jedná se o speciální zařízení, kterých je v České republice pouze pár kusů. I přes veškerou snahu se nám náhradu podařilo zajistit až od začátku nadcházejícího týdne, kdy věříme, že v případě vyhovujících meteorologických podmínek budeme se zavápňováním pokračovat,“.

 

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

  

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

 

Technologický postup úpravy kalů

  1. Surové kaly uložené v laguně R3 jsou přetěžovány do vybudovaných zavápňovacích jímek.
  2. Pomocí speciální zavápňovací frézy finské výroby se do surových kalů aplikuje pálené vápno. Výhodou vápnění v jímkách je možnost eliminovat nepříjemný pach prostřednictvím vrstvy vody nebo vápenného mléka, takže zápach tolik nezatíží přilehlé okolí.
  3. Po třídenním zrání v jímce se kaly odtěží na přilehlou manipulační plochu.
  4. Poté se kaly pomocí dozéru přesunou k místu nakládky. Díky manipulaci s materiálem dochází k jeho provzdušnění, což urychluje proces zrání.
  5. Následně se kaly převezou na mezideponii, která je součástí areálu.
  6. Finální úprava probíhá na třídicí lžíci. Výstupem je využitelný odpad.
  7. Upravené kaly se naloží a odvezou k energetickému využití.