Vyjádření společnosti AVE CZ k překročení emisních limitů 11. 1. 2018 v areálu lagun Ostramo

24. ledna 2018 – V lokalitě laguny Ostramo a bezprostředním okolí (Fifejdy, Mariánské Hory a Přívoz) je v souladu s platným integrovaným povolením provozován emisní monitorovací systém (vnitřní a vnější okruh).

Pro minimalizaci dopadů na životní prostředí a zdraví lidí se měří koncentrace sirovodíku neboli sulfanu (H2S), oxidu siřičitého (SO2) a prachu. Monitoring má na starosti nezávislý subjekt, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZUOVA). 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 11. 1. 2018 zaznamenal na svém stacionárním zařízení na Fifejdách zvýšené koncentrace SO2. Konkrétně byly naměřeny ve dvou hodinových průměrech koncentrace SO2 okolo 600 a 1 500 μg/m3.

„Pokud by tyto koncentrace byly naměřeny na námi provozované stanici Fifejdy, byla by automatizovaným systémem vygenerována SMS zpráva a práce v lokalitě laguny Ostramo by byly okamžitě přerušeny,“ vysvětluje Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ.

 

„Hodnoty měření nedosáhly na žádné ze stanovených měřicích stanic v areálu lagun Ostramo ani v okolí (Fifejdy, Mariánské Hory a Přívoz) takových koncentrací, při kterých musíme práce zastavit,“ potvrzuje dále Pavla Ivácková. Nařízení Ministerstva životního prostředí (závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) je ukotveno v integrovaném povolení. 

Limitní koncentrace pro přerušení prací je 350 μg/m3 v hodinovém průměru nebo překročení koncentrace 125 mg/m3 ve třech po sobě jdoucích hodinových průměrech na některé z uvedených provozovaných měřicích stanic. K této situaci 11. ledna nedošlo. Nejvyšší koncentrace SO2 na stanovených měřicích zařízeních byla v průběhu dne naměřena v lokalitě Fifejdy ve 12:00, a to 215,2 μg/m3 v hodinovém průměru. Dle podmínek IPPC (integrovaného povolení) jde o podlimitní koncentraci.

 

Jak potvrdila měření i odborníci, příčinou zápachu v Ostravě nebyly vysoké koncentrace SO2 z lagun. Ty byly v okolí lagun na nízkých úrovních, pouze kolem 12. hodiny nastalo jednorázové krátkodobé zvýšení, které se už po hodině vrátilo do běžných hodnot. 

 

Jak je možné, že se naměřily dvě různé hodnoty?

Stanice ČHMÚ a ZUOVA (stanovená měřicí stanice pro AVE CZ) v lokalitě Fifejdy jsou umístěny v členité panelákové zástavbě a jsou od sebe vzdáleny cca 50 metrů. Jedenáctého ledna bylo v Ostravě téměř bezvětří, tedy nepříznivé rozptylové podmínky. „Při aplikaci vápna dochází k termické reakci. Vzniklé teplé plyny dle aktuálních rozptylových podmínek pravděpodobně vystoupaly nad laguny a pomalu se přesunuly do blízké lokality Fifejdy, kde mohly po ochlazení klesnout k zemi. Naše stanice byla zřejmě zasažena pouze okrajem emisního mraku,“ vysvětluje vedoucí provozu Martin Chyba. Každopádně ZUOVA po zjištění situace provedl ověření funkčnosti měřicího zařízení a neshledal žádné závady.  

Situace, která 11.1. nastala, byla výjimečná - jednalo se o ojedinělý stav, který byl způsoben specifickými meteorologickými podmínkami. Pravděpodobnost, že by se podobná situace opakovala, je malá.

„Bezpečnost lidí, kteří bydlí v blízkosti ostravských lagun, je pro nás na prvním místě. Koncentrace oxidu siřičitého neustále monitorujeme, jakékoliv zvýšení nad povolenou hranici okamžitě řešíme a veškeré práce zastavujeme. Chceme, aby odstraňování nebezpečné ekologické zátěže v areálu Ostramo omezovalo místní obyvatele co nejméně. Podobným problémům se snažíme maximálně předcházet, budeme dále pokračovat v detailním monitoringu a věříme, že se nám podaří podobné nepříjemnosti eliminovat na nejnižší možnou míru,“ dodává Pavla Ivácková.

Průběžné výsledky monitoringu ovzduší z měřicích stanic umístěných v lokalitě laguny Ostramo jsou dostupné také na stránkách dodavatele prací AVE CZ MONITORING

Pro dotazy občanů funguje nově zřízená INFOLINKA

Tel.: 724 368 409
Provozní doba:
pondělí - pátek 15.00 - 17.00

 

Kontakt:

Pavla Ivácková tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství