AVE má nové oddělení energetického využití odpadů

3. února 2016 – Společnost AVE reaguje na dynamicky se rozvíjející a zpřísňující se politiku Evropské unie v oblasti ekologického nakládání s odpady a vyčleňuje speciální sekci energetického využití odpadů ze stávajícího oddělení využívání odpadů.

Nové oddělení funguje od 1.9.2015 a jeho ředitelem je Ing. Daniel Bubenko. Kromě toho, že vystudoval odpadové hospodářství,  má za sebou také kariéru energetického auditora.

Vývoj odpadové politiky EU vede od postupného snižování ukládání biologicky degradabilního odpadu na skládky, přes zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu až k připravované politice oběhového hospodářství (Circular Economy).

V reakci na tyto změny a povinnosti pro jednotlivé členské státy EU, byla v prosinci 2014 v ČR schválena novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která striktně zakazuje ukládání neupraveného směsného komunálního (SKO) a dále recyklovatelného a využitelného odpadu na skládky od roku 2024 (§21 odst. 7). V návaznosti došlo v tomto smyslu rovněž k přijetí nového Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024.

Jedním z možných způsobů jak vyřešit nakládání s více než 2 mil. tun SKO ročně, je jeho energetické využití v zařízeních pro tento účel zřizovaných. Energetické využití odpadů je v hierarchii nakládání s odpady postaveno nad skládkování a představuje zcela běžný a environmentálně šetrný způsob nakládání. Je evidentní, že bez jakéhokoliv způsobu energetického využití odpadů nebude možné cíle úplného omezení skládkování dosáhnout.

Procesy energetického využití odpadů je možné dělit do několika způsobů transformace energie podle zvolené technologie a podle typu odpadů. Termické využití probíhá u spalitelných frakcí SKO a lze ho provádět přímo v zařízeních pro energetické využití odpadů (tzv. ZEVO) bez jakékoliv předchozí úpravy vstupního materiálu. Dalším možným způsobem je předchozí vytřídění SKO a spoluspalování lehké spalitelné frakce v energetických zařízeních, ať už se jedná o cementárny, teplárny, elektrárny apod. eventuálně čisté spalování v tzv. monospalovnách. Jiným způsobem energetického využití je anaerobní digesce tedy rozklad bioodpadů za nepřístupu vzduchu a výroba bioplynu. Ten lze dále čistit a využívat přímo v distribuci zemního plynu nebo spalovat na kogeneračních jednotkách.

Náplní oddělení energetického využití odpadů jsou veškeré výše uvedené způsoby v úrovni předprojektového a projektového řízení. Hlavními stupni činnosti oddělení jsou:

  • Podpora oddělení využívání odpadů
  • Odborná podpora akvizičních projektů – technický due diligence
  • Hledání příležitostí energetického využití odpadů
  • Technické a ekonomické analýzy projektů EVO
  • Doporučení vedení společnosti
  • Příprava projektů EVO včetně dotačního managementu
  • Řízení přípravy a realizace konkrétních projektů EVO

Kromě projektů zaměřených na využití energetického potenciálu odpadů jsou v oddělení řešeny také projekty nepřímo související s energetikou (např. tepelná stabilizace a hygienizace odpadů, sušení kalů, třídění a využití odpadů z energetických procesů apod.)