Jak to bude s komunálními odpady po roce 2024?

5. září 2018 – Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je více než 25 let partnerem obcí a měst na poli odpadového hospodářství. Těmto našim nejvýznamnějším partnerům poskytujeme komplexní služby v odpadovém hospodářství. A rozhodně nechceme zůstat stranou ani dnes, v době, kdy se velmi intenzivně vyvíjí odpadová legislativa.

V letech 2015 až 2016 probíhalo připomínkové řízení k novele zákona o odpadech, jejíž součástí bylo oddělení segmentu výrobků s udržitelnou životností do samostatného zákona. MŽP tím splnilo slib daný v minulosti, že takto současný zákon rozdělí. Výsledkem byly dvě velmi rozumné a z hlediska budoucnosti odpadového hospodářství v ČR komplexní novely zákona. Novely byly projednány v rámci Legislativní rady vlády celkem pětkrát, a nakonec byly z různých důvodů (politických, legislativních apod.) staženy a nebyly do vlády vůbec předloženy. Z našeho pohledu to je škoda, neboť zejména v paragrafech týkajících se komunálních odpadů a tím právě obcí a měst se ve spolupráci se SMO ČR a dalšími subjekty podařilo udělat při přípravě novely obrovský kus práce. Pro municipality obecně byla dojednaná vstřícná podoba zákonů a znamenala by klidný a bezbolestný přechod do období po 1. 1. 2024, kdy dle platného zákona o odpadech bude zakázáno na skládky ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem. Ke změně legislativy nakonec nedošlo, ale materiál, opět zdůrazňuji že velmi kvalitně připravený, leží na MŽP ČR a nyní záleží na tom, jak bude nově přepracován.

Dne 18. 4. 2018 Evropský parlament schválil balíček oběhového hospodářství, a to drtivou většinou přítomných poslanců. V tomto balíčku je mimo jiné cíl pro recyklaci komunálních odpadů stanoven na 55% v roce 2025, 60% v roce 2030, 65% v roce 2035. Co to znamená pro obce a města v ČR? Znamená to jen potvrzení toho, že pro obce a města je současný systém odpadového hospodářství nastaven správně, že není třeba vymýšlet žádná překotná nová řešení, která by měla všechno zachránit. Takto nastavené recyklační cíle znamenají, že při zachování správného chování našich obyvatel při třídění odpadu a při zahuštění separačních míst v aglomeracích v termínech stanovených Evropským parlamentem dospějeme k těmto stanoveným cílům. Co se týče zákazu skládkování, tak obce jsou si vědomy toho, že pokud nebude posunut výše uvedený zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů, nebudou moci využívat současné skládky pro ukládání svých odpadů. Tady se opět ukazuje, jaká je škoda že nebyly v roce 2017 schváleny zmíněné dva zákony, neboť s počítanou účinností od 1. 1. 2018 bylo dost času na to nechat si povolit a vybudovat nová zařízení, kam by se směsný komunální odpad odvezl ať už ke zpracování, vytřídění nebo k energetickému využití. Pokud novela zákona o odpadech vzejde z již existujícího materiálu, samozřejmě po zapracování balíčku oběhového hospodářství, a výstupem z Parlamentu ČR bude předpis či předpisy zohledňující aktuální situaci na trhu a aktuální časový rámec pro provedení všech změn, nemají se obce čeho obávat. To bude zásadní pro obce a města. Jejich odpadové hospodářství bude určovat právě legislativa, a rozhodně ne to, kdo a s jakou technikou provádí svoz jejich současného odpadu. Takto jsou nyní představitelé obcí přesvědčováni s tím, že změna způsobu svozu vyřeší vše s ohledem na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu (SKO). Není to tak, nejdůležitější vždy bylo, je a bude množství produkovaného odpadu a koncové zařízení, na které se odpad musí odvézt. A to je úkolem státu, aby zajistil pro své obyvatele komfortní podmínky z hlediska legislativy. Odpadové hospodářství v ČR funguje efektivně, není třeba vše od základu změnit. Všichni jsme si vědomi, že je nezbytné zabývat se omezením produkce nejen SKO, ale i ostatních odpadů. Jediným řešením do budoucna je podpora a vývoj nových technologií, které budou šetrnější k životnímu prostředí, a které budou šetrné i k peněženkám našich obyvatel. Na to jakým směrem se odpadové hospodářství vydá, bude mít zásadní vliv právě nová legislativa. Jakmile bude jasná její podoba, dojde k okamžité reakci jak výrobců technologií, tak odborných odpadových firem, které zajistí pro obce a města to nejlepší řešení. Stejně tak jako tomu bylo posledních více než 25 let.

Zdeněk Bočan, ředitel oddělení využívání odpadů

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.