AVE CZ odstraní kaly z ropných lagun v Ostravě

12. ledna 2016 – Společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyhrála výběrové řízení na odstranění nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v Ostravě. Se státním podnikem Diamo již uzavřela smlouvu a do tří let by tak měla ze znečištěných lagun odtěžit přes 91 tisíc tun kalů.

„S těžbou kalů můžeme začít v okamžiku, kdy splníme veškeré legislativní požadavky, mezi něž patří například kladné stanovisko EIA, které posuzuje vliv na životní prostředí. Nyní nám začala běžet dvouletá lhůta, během níž musíme veškerá povolení získat. Vzhledem k tomu, že vytěžování a zpracování kalů v Ostravě bude prováděno stejnou technologií, na níž již při předchozím odtěžování kalů všechna povolení udělena byla, předpokládáme, že by to mohlo celý legislativní proces významně zjednodušit a jsme přesvědčeni, že příslušné úřady a instituce neshledají žádnou překážku pro jejich rychlejší vydání,“ vysvětluje ředitel sanací AVE CZ Radek Halbich.

Na samotné odtěžení kalů z lagun má pak společnost AVE CZ lhůtu do 3 let od podpisu smlouvy a během dalších dvou let musí společnost kaly ekologicky odstranit. Odstranění kalů proběhne v režimu odstranění nebezpečných odpadů ( nikoli výrobku jako v minulosti ) na zařízeních, která budou v dané době disponovat platným povolením pro příjem takovýchto odpadů. Vzhledem k tomu, že finální odstranění zavápněných kalů proběhne až za několik let, nejsou v současné době koncová zařízení zcela exaktně determinovatelná. Je však známo, že společnost AVE CZ vlastní jedny z největších zařízení pro odstranění nebezpečných odpadů v ČR. Společnost AVE CZ již též začala jednat s provozovateli cementářských pecí o možnosti termického zpracování kalů v těchto zařízeních.

„Smlouva se společností Diamo nám mimo jiné ukládá sankce za každý den nedodržení stanovených lhůt, takže už z tohoto důvodu se budeme snažit kaly ekologicky odstranit co nejrychleji. Kaly jsme schopni odtěžit zhruba za 1 rok, a to počítáme i s objektivními omezeními, jako je zhoršení stavu ovzduší apod. Kaly nebudeme odtěžovat v noci a odtěžování bude probíhat za neustálého dohledu monitorovacích stanic, přičemž s výsledky sledovaných hodnot bude veřejnost seznamována. Rovněž komunikujeme s Vysokou školou báňskou o možnosti umožnit jejím expertům provádět v prostoru lagun vlastní měření, jejichž výsledky bude univerzita zveřejňovat,“ dodává Radek Halbich.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 429 milionů korun, tzn. že odstranění jedné tuny kalů bude stát 4.682,- Kč. To je zhruba 2,5krát méně než kolik stálo odstranění kalů z lagun v předešlém období.

 

Jana Vondráková                                                         

Tisková mluvčí                                                             

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.