Společenská odpovědnost

Společenskou odpovědnost vnímáme jako neodmyslitelnou součást naší firemní politiky a kultury. Snažíme se, abychom v regionech, kde působíme, byli vnímáni jako dobří sousedé. Proto spolupracujeme s obcemi, městy i kraji a podporujeme řadu projektů a institucí z oblasti životního prostředí a vzdělávání.

Čistá budoucnost je společný cíl

Péče o životní prostředí je základem našeho podnikání.

Staráme se o odpady, které společnost vyprodukuje, přičemž přísně ctíme ekologický aspekt našeho podnikání. Proto nejsou naše skládky pouze zařízeními pro ukládání odpadu, ale jsou vybaveny moderními třídícími linkami, dekontaminačními plochami i plochami pro biologickou úpravu odpadů a zařízeními na ekologické čištění průsakových vod. Skládkový plyn využíváme k výrobě elektrické energie. Naše vozy jezdí na zemní plyn. Fakturujeme výhradně v elektronické podobě.

 

Provádíme sanace a rekultivujeme krajinu

Pomáháme životnímu prostředí zotavit se z dopadů těžkého či chemického průmyslu. Provádíme sanace starých ekologických zátěží. Kontaminované zeminy a vodní plochy vracíme do původního stavu, aby opět mohly sloužit lidem.

Chováme se transparentně

Snažíme se, aby naše podnikání bylo maximálně transparentní. Naši zaměstnanci dodržují přísný etický kodex a pravidelně absolvují školení z oblasti kartelového práva a zásad při získávání veřejných zakázek.

Jsme odpovědní

Naše provozy splňují nejpřísnější ekologické a bezpečností předpisy, jsme držiteli certifikátu „Odborný podnik pro nakládání s odpady“ a certifikátu ISO 14001 ( environmentální management ).

Okolí nám není lhostejné, pomáháme ostatním

Podporujeme rozvoj měst a obcí v regionech: účastníme se charitativních a kulturních akcí, podporujeme místní spolky a sportovní kluby. Se školami a obcemi spolupracujeme na projektech environmentální výchovy – pravidelně pořádáme tzv. Ekodny, Dny dětí, Dny Země. Pro děti a mládež pořádáme exkurze na naše zařízení, organizujeme soutěže ve sběru druhotných surovin, učíme děti třídit odpad.