Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky skupiny firem AVE

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky skupiny firem AVE je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.

Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování je:

 

Správce osobních údajů:

Skupina firem společnosti AVE

Adresa:

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

Telefon:

+420 800 118 800

E-mail:

spravce.ou@ave.cz

Webové stránky:

http://www.ave.cz

Toto Prohlášení pro ochranu osobních údajů se týká zpracování osobních údajů zákazníků skupiny firem AVE CZ, jejich zástupců či kontaktních osob, zájemců o služby a návštěvníků internetových stránek provozovaných skupinou firem AVE CZ a to vždy v rozsahu zákonnosti zpracování osobních údajů.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 25. 5. 2018 a je vydáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Kategorie a zdroje osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která vede Skupinu firem AVE k identifikaci fyzické osoby. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany Skupiny firem AVE dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje. Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy a to zejména: 
 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • datum narození)
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • identifikační údaje plátce vyúčtování
 • bankovní spojení

V případě smluv na jednorázové plnění služby je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

 1. Kontaktní údaje 
 • jméno a příjmení
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • číslo identifikačního dokladu
 1. Údaje o odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce 
 • druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • zákaznický segment
 • informace o platební morálce
 1. Údaje z komunikace mezi Skupinou firem AVE a zákazníkem 

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi Skupinou firem AVE a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na našich provozovnách nebo jiném přímém kontaktu (písemná nebo elektronická komunikace).

 1. Kamerové záznamy z prostor skupiny firem AVE 

Skupina firem AVE umísťuje do provozních prostor kamery pro účely ochrany oprávněných zájmů. U všech vchodů do prostor, kde jsou kamery umístěny, jsou umístěny informační tabulky, že je prostor sledován. Kamerové záznamy ze všech prostor Skupiny firem AVE jsou zpracovávány maximálně po dobu 7 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu. Jedinou výjimkou je předání záznamů orgánům činným v trestním řízení na jejich žádost. Mimo výše uvedené účely nejsou kamerové záznamy nijak zpracovávány ani jinak využívány.

 1. Údaje zpracované na základě Souhlasu se zpracováním osobních údajů

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů, ale jejich zpracování umožní Skupině firem AVE zlepšovat služby a zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Jedná se zejména o: 

 • údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb Skupiny firem AVE na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)
 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Skupiny firem AVE (jsou zpracovány na základě kontaktního formuláře ze stránek skupiny firem AVE). 

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů 

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Skupiny firem AVE na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu. 

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů Skupiny firem AVE je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely: 

poskytování služeb provozovaných Skupinou firem AVE

plnění smlouvy

vyúčtování za služby

plnění smlouvy

plnění zákonných daňových povinností

plnění zákonných povinností

účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány

plnění zákonných povinností

výměna údajů mezi společnými správci (sdružení, subdodávka) pro zajištění plnění smlouvy koncových zákazníků a ke vzájemnému vyúčtování

plnění smlouvy

provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách Skupiny firem AVE CZ pro účely prevence vzniku škod

oprávněný zájem

vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory

oprávněný zájem

procesy spojené s identifikací zákazníka

plnění smlouvy

zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Skupiny firem AVE CZ

oprávněný zájem

evidence dlužníků

oprávněný zájem

 

Vaše osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. 

Způsob zpracování osobních údajů 

Ve Skupině firem AVE CZ nedochází k automatizovanému rozhodování čímž je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro zákazníky právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). O takovém zpracování osobních informací vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti. 

Zabezpečení informací

Skupina firem AVE CZ podniká preventivní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou či zničením. Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu informačních systémů, na nichž jsou uloženy vaše osobní údaje. V rámci skupiny firem AVE CZ jsou všechna data uložena na heslem chráněných serverech s omezeným přístupem odpovědných zaměstnanců. Od dodavatelů a poskytovatelů služeb vyžadujeme smluvní formou ochranu vašich osobních údajů.

Uchovávání

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, k němuž byly shromážděny, obvykle po dobu trvání jakéhokoli smluvního vztahu a následně případně po dobu, kterou vyžadují nebo připouštějí platné právní předpisy, nejdéle však 10 let od ukončení smluvního vztahu. Naše zásady pro uchovávání údajů zachovávají příslušné promlčecí lhůty a zákonné požadavky. 

Cookies

Naše webové stránky využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).

Tyto stránky používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.

Cookies použité na stránkách

Google Analytics – analytické účely

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků.

Kromě vytváření přehledů o statistice využití webových stránek lze Universal Analytics společně s některým ze souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Další informace o souborech cookie služby Analytics a ochraně osobních údajů.

Nastavení (odstranění) cookies

Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve vašem prohlížeči.

Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit našich stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na našich stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá skupina firem AVE kontrolu. Pokud návštěvník našich stránek navštíví přes odkaz některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Skupina firem AVE nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.“

Práva zákazníků Skupiny firem AVE 

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva.

 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Tato práva můžete uplatnit bezplatně prostřednictvím kontaktů uvedených níže. Skupina firem AVE však může účtovat přiměřený poplatek za takové žádosti, které jsou zřejmě nepodložené nebo nepřiměřené, a to zejména z důvodu jejich opakování, nebo na ně odmítnout reagovat. V některých případech může skupina firem AVE odmítnout konat nebo může vaše práva omezit, např. pokud je pravděpodobné, že by vaše žádost měla nepříznivý dopad na práva a svobody skupiny firem AVE, ohrozila uplatňování nebo vymáhání zákona, zasáhla do probíhajícího nebo budoucího soudního sporu nebo byla v rozporu s příslušnými zákony.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Adresa:

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon:

+420 234 665 111

E-mail:

posta@uoou.cz

Webové stránky:

https://www.uoou.cz

 

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je Skupina firem AVE. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem

 

Správce osobních údajů:

Skupina firem společnosti AVE CZ

Adresa:

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

Telefon:

+420 800 118 800

E-mail:

spravce.ou@ave.cz

Webové stránky:

http://www.ave.cz

 

Pro rychlejší a kvalitnější zpracování Vašich žádostí si vás dovolujeme požádat, abyste využili formulářů, které naleznete na našich internetových stránkách http://www.ave.cz/zadost