Ostatní

Zdravotnický odpad

Zajišťujeme svoz zdravotnického odpadu a jeho odstranění v souladu s platnými legislativními předpisy.
Termické odstranění odpadu probíhá ve vlastních a smluvních koncových zařízeních – spalovnách nebezpečných odpadů.

Na základě požadavků provádíme svoz zdravotnických odpadů v předem sjednaných intervalech nebo jednorázově na objednávku. Poskytujeme také speciální uzavíratelné nádoby na jednotlivé druhy odpadů.

 

Odebírání vzorků pro analýzy

Zajišťujeme odborné odebírání vzorků pro analýzy, spolupráci s akreditovanými laboratořemi a detailní analýzy a protokoly o odběru vzorků či zkouškách.

 

Zpětný odběr elektrického zařízení

Prostřednictvím mobilních svozů a sběrných dvorů zajišťujeme zpětný odběr elektra pro města a obce, občany, firmy, živnostníky a organizace.

Spolupracujeme s kolektivními systémy ELEKTROWIN, ASEKOL, EKOLAMP, ECOBAT a REMA Systém.

 

Poradenství v oblasti odpadů

Pomůžeme Vám s plněním zákonem daných povinností

Průběžná evidence odpadů 

Původci odpadů (firmy, živnostníci) jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Průběžná evidence se vede při každé jednotlivé produkci odpadů.

Roční hlášení o odpadech

Limity pro ohlašování produkce odpadů jsou stanoveny na:

  • Nebezpečné odpady - 100 kg / rok
  • Ostatní odpady - 100 tun / rok

Přeprava odpadů dle ADR

Platí pro přepravu nebezpečných odpadů.