Vyhledávání
 • Služby
 • Zákazníci
 • Sběrné dvory a provozovny
 • O společnosti
Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky skupiny firem AVE

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky skupiny firem AVE je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.

Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování je:

Správce osobních údajů :

Skupina firem společnosti AVE

kontaktní správce je AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 493 56 089, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 19775, sídlo je uvedeno níže.

Adresa:Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Telefon:+420 800 118 800
E-mail:spravce.ou@ave.cz
Webové stránky:http://www.ave.cz

Toto Prohlášení pro ochranu osobních údajů se týká zpracování osobních údajů zákazníků skupiny firem AVE CZ, jejich zástupců či kontaktních osob, zájemců o služby a návštěvníků internetových stránek provozovaných skupinou firem AVE CZ a to vždy v rozsahu zákonnosti zpracování osobních údajů.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je účinné od 25. 5. 2018 a je vydáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

 

Kategorie a zdroje osobních údajů

V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany Skupiny firem AVE dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje. Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy a to zejména: 

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • datum narození)
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • identifikační údaje plátce vyúčtování
 • bankovní spojení

V případě smluv na jednorázové plnění služby je rozsah omezen na základní identifikační údaje

 

Kontaktní údaje 

 • jméno a příjmení
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • číslo identifikačního dokladu   

 

Údaje o odebíraných službách, využívání služeb a platební morálce 

 • druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
 • objem poskytnutých služeb a jejich cena
 • zákaznický segment
 • informace o platební morálce    

 

Údaje z komunikace mezi Skupinou firem AVE a zákazníkem 

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi Skupinou firem AVE a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na našich provozovnách nebo jiném přímém kontaktu (písemná nebo elektronická komunikace).

 

Kamerové záznamy z prostor skupiny firem AVE 

Skupina firem AVE umísťuje do provozních prostor kamery pro účely ochrany zdraví a majetku.. U všech vchodů do prostor, kde jsou kamery umístěny, jsou umístěny informační tabulky, že je prostor sledován. Kamerové záznamy ze všech prostor Skupiny firem AVE jsou zpracovávány maximálně po dobu 7 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu. Jedinou výjimkou je předání záznamů orgánům činným v trestním řízení na jejich žádost. Mimo výše uvedené účely nejsou kamerové záznamy nijak zpracovávány ani jinak využívány

 

Použití kontaktních formulářů

Můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktních formulářů, které jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Vyplněním formuláře může docházet ke zpracování osobních údajů a to konkrétně: jméno, příjmení, telefon a e-mail
Informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů, shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně pro zpracování vašeho konkrétního požadavku pro účely plnění smluvního vztahu

 

Zaslání vašeho životopisu

V případě, že budete reagovat na naše pracovní inzeráty a zašlete nám vaše kontaktní údaje a životopis, budeme tyto osobní údaje zpracovávat po dobu výběrového řízení. Poté údaje smažeme, pokud s vámi neuzavřeme smlouvu nebo nám nedáte souhlas s ponecháním inzerátu pro další výběrová řízení. Takové zpracování umožňují právní předpisy, jedná se o zpracování z důvodu jednání o smlouvě.

 

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů 

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Skupiny firem AVE na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu, který je možné kdykoli odvolat. 

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů Skupiny firem AVE je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely: 

poskytování služeb provozovaných Skupinou firem AVEplnění smlouvy
vyúčtování za službyplnění smlouvy
plnění zákonných daňových povinnostíplnění zákonných povinností
účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgányplnění zákonných povinností
výměna údajů mezi společnými správci (sdružení, subdodávka) pro zajištění plnění smlouvy koncových zákazníků a ke vzájemnému vyúčtováníplnění smlouvy
provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách Skupiny firem AVE CZ pro účely prevence vzniku škodoprávněný zájem
vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické sporyoprávněný zájem
procesy spojené s identifikací zákazníkaplnění smlouvy
zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Skupiny firem AVE CZoprávněný zájem
evidence dlužníkůoprávněný zájem

 

Vaše osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem a daňové povinnosti, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

 

Způsob zpracování osobních údajů 

Ve Skupině firem AVE CZ nedochází k automatizovanému rozhodování čímž je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro zákazníky právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). O takovém zpracování osobních informací vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti. 

 

Zabezpečení informací

Skupina firem AVE CZ podniká preventivní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou či zničením. Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu informačních systémů, na nichž jsou uloženy vaše osobní údaje. V rámci skupiny firem AVE CZ jsou všechna data uložena na heslem chráněných serverech s omezeným přístupem odpovědných zaměstnanců. Od dodavatelů a poskytovatelů služeb vyžadujeme smluvní formou ochranu vašich osobních údajů.

 

Uchovávání

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, k němuž byly shromážděny, obvykle po dobu trvání jakéhokoli smluvního vztahu a následně případně po dobu, kterou vyžadují nebo připouštějí platné právní předpisy, nejdéle však 10 let od ukončení smluvního vztahu. Naše zásady pro uchovávání údajů zachovávají příslušné promlčecí lhůty a zákonné požadavky. 

 

Předání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Skupina firem AVE CZ nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii.

 

Komu předáváme vaše osobní údaje.

Jako správce osobních údajů zpracováváme vaše osobní údaje. To znamená, že musíme mít účel, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme. Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů. Jedná se zejména o případy poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení.
Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: [např. účetní poradci, externí auditoři, advokáti a advokátní kanceláře, společnosti zabývající se inkasem pohledávek a subdodavatelé). Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře.
Z titulu oprávněného zájmu pro účely vnitřních administrativních účelů si předáváme vaše osobní údaje v rámci skupiny firem AVE CZ.
Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Cookies

Naše webové stránky využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).

Tyto stránky používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.

Detailní informace o cookies najdete na této stránce.

 

Odkazy na jiné stránky

Na našich stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá skupina firem AVE kontrolu. Pokud návštěvník našich stránek navštíví přes odkaz některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Skupina firem AVE nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.“

 

Práva zákazníků Skupiny firem AVE 

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva.

 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

 

Tato práva můžete uplatnit bezplatně prostřednictvím kontaktů uvedených níže. Skupina firem AVE však může účtovat přiměřený poplatek za takové žádosti, které jsou zřejmě nepodložené nebo nepřiměřené, a to zejména z důvodu jejich opakování, nebo na ně odmítnout reagovat. V některých případech může skupina firem AVE odmítnout konat nebo může vaše práva omezit, např. pokud je pravděpodobné, že by vaše žádost měla nepříznivý dopad na práva a svobody skupiny firem AVE, ohrozila uplatňování nebo vymáhání zákona, zasáhla do probíhajícího nebo budoucího soudního sporu nebo byla v rozporu s příslušnými zákony.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Adresa:Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon:+420 234 665 111
E-mail:posta@uoou.cz
Webové stránky:https://www.uoou.cz

 

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je Skupina firem AVE. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem

 

Správce osobních údajů:Skupina firem společnosti AVE CZ
Adresa:Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Telefon:+420 800 118 800
E-mail:spravce.ou@ave.cz
Webové stránky:http://www.ave.cz

 

Pro rychlejší a kvalitnější zpracování Vašich žádostí si vás dovolujeme požádat, abyste využili formulářů, které naleznete na našich internetových stránkách http://www.ave.cz/zadost