Monitoring

Výsledky monitoringu ovzduší, výsledky měření pachových látek a postup prací

 

V souladu s platným integrovaným povolením jsou práce na lokalitě Laguny Ostramo řízeny pomocí kontinuálního monitorovacího systému měření kvality ovzduší (vnitřní a vnější okruh). Pokud monitorovací systém zaznamená překročení limitních koncentrací, je automaticky generována zpráva, kterou obdrží řídící pracovník provozovatele zařízení (AVE). Ten je povinen (v rámci zařízení NOLO) neodkladně přerušit integrovaným povolením definované činnosti (jedná se zejména o odtěžbu surových kalů a aplikaci vápna do surových kalů).

Platné integrované povolení naleznete ZDE

Plnění podmínek integrovaného povolení naleznete ZDE.

Integrovaným povolením jsou stanoveny limity a definovány činnosti, které musí být přerušeny v případě zjištění nadlimitních koncentrací sledovaných polutantů SO2, H2S, PM10 na vnitřním a vnějším okruhu imisního monitorovacího systému.

Online monitoring - měřicí body vnitřního a vnějšího okruhu

Zobrazován je aktuální stav na jednotlivých měřicích stanicích. Slouží pouze k náhledu.

Průběh sanačních prací je přímo řízen výsledky on-line monitoringu kvality ovzduší prováděného výhradně monitorovacími stanicemi Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, stanice provozované Českým hydrometeorologickým ústavem nejsou do tohoto monitoringu začleněny.

 

Aktuální stav prací

Aplikace pojiva DASTIT a homogenizace hlinky: práce přerušeny

Odtěžba hlinky: práce přerušeny

Vysvětlivky:

práce probíhají práce probíhají

práce přerušeny práce přerušeny

Pracovní doba:

Pondělí – Neděle 6:00 – 18:00

Standardně jsou práce v zařízení přerušovány následovně:

Homogenizace a zavápnění lagun:

Pondělí – Neděle 18:00 – 6:00 (od 16.3. do 14.10.)

Pondělí – Neděle 17:00 – 7:00 (od 15.10. do 15.3.)

Veškeré práce (včetně homogenizace a zavápnění lagun):

Pondělí – Neděle 22:00 – 6:00

Pro dotazy občanů funguje INFOLINKA

Tel.: 724 368 409
Provozní doba:
 denně 6.00 - 18.00

Více informací (včetně týdenních reportů) naleznete v sekci Nápravná opatření - laguny Ostramo